bannerprutstoperaf 1920x-500  72dpi
LaarneWetterenWichelen voor banner
titel missinglinkggz voor slider

 

 

Dit project werd ingediend binnen de provinciale oproep tot indiening van plattelandsprojecten.

Het psychisch welzijn van een bevolking en van elk individu is één van de meest determinerende factoren van geluk, welvaart en vooruitgang en heeft impact op alle aspecten van een samenleving. De huidige geestelijke gezondheidszorg kampt met een aantal algemene pijnpunten.

Niettegenstaande de inspanningen vanuit de overheid rond onder meer verbreding van het aanbod vormt de zorg voor geestelijke gezondheid nog steeds geen duidelijk aaneengesloten geheel van voorzieningen en zorgaanbieders. Vaak wordt nog onvoldoende onderling samengewerkt. Er zijn schotten op organisatorisch en op beleidsniveau. Door de versnippering hebben mensen vaak moeite om hun weg te vinden in een ingewikkeld zorglandschap. Dat blijkt ook voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten vaak een kluwen.

Het haast geheel ontbreken van een eerstelijnsaanbod inzake psychische problematieken maakt de plattelandsregio Laarne-Wetteren-Wichelen in het bijzonder kwetsbaar. Als samenwerkingsverband zien wij het een absolute meerwaarde een signaalfunctie op te nemen vanuit onze eigen lokale ervaringen vanuit het platteland en deze in te brengen in de diverse overlegorganen die opgericht worden om de reorganisaties mogelijk te maken.

Dit samenwerkingsverband wil inzetten op de ‘missing link’ en de ggz als verbindende factor hanteren tussen de diverse beleids- en organisatieontwikkelingen om zo de kans op versnippering te minimaliseren. 

Meer info over de plattelandsontwikkelingen in Vlaanderen? www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

Projectverloop

Achtergrondinformatie over het project